Visitation

Visitationen til Nordfyns Ungdomscenter foretages ved henvendelse til leder Jeanette H. Kaysen på mobil: 2332 7521 – eller mail jk@nordfynsungdomscenter.dk.

Visitationen beror på en individuel vurdering af den enkelte ansøger. Derfor er det vigtigt, at vi modtager alle relevante papirer, som er udarbejdet vedrørende den unge. Herunder skolepapirer samt evt. børnesag (§ 50-undersøgelse) og evt. undersøgelser fra speciallæge(-r), psykolog(-er), psykiater(-e).

 

Følgende faktorer indgår i vurderingen af, om en person kan visiteres til Nordfyns Ungdomscenter

  • Ansøgeren skal være udviklingshæmmet/sent udviklet og mellem 16 og 25 år, evt. med en psykiatrisk overbygning, eller skal være senhjerneskadet og kunne drage fordel af at være et lille sted med megen struktur og forudsigelighed
  • Det skal kunne forventes, at ansøger vil profitere af tilbuddet på Nordfyns Ungdomscenter
  • Ansøger skal være mobil og profitere af at være i et ungt socialt fællesskab
  • Ansøger har behov for botilbud med døgndækning og med sovende nattevagt
  • Derudover vil støtteomfang, formål med støtten, personlig hjælp, evt. hjælpemidler og øvrige forhold blive vurderet

Ansøgningen vil blive behandlet på et visitationsmøde, og hvis det skønnes, at et ophold på Nordfyns Ungdomscenter vil svare til ansøgers behov, vil ansøgeren blive tilbudt en plads, så snart der er en ledig.